GOED INKOPEN!

Goed_inkopen_Zaanstad_circulair_DDiD

De ambitie van gemeente Zaanstad is om te bewegen in de richting van een klimaatbewuste en circulaire stad. Dit begint bij de interne organisatie om de gemeente zelf te verduurzamen. Begin 2018 hield de gemeente Zaanstad verdiepende sessies voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI).  In opdracht van Gemeente Zaanstad werd DDiD door de Projectleiders MVI gevraagd als expert voor een marktverkenning voor de inkoopcategorie soft services.

In december 2016 ondertekende gemeente Zaanstad het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Daarmee onderstreepte zij haar klimaatbewuste en circulaire ambitie. Maar wat is er allemaal (on)mogelijk op het gebied van klimaatbewustzijn en circulair inkopen en welke stappen moeten of kunnen gemeentes en andere overheidsorganisaties zetten om de ambitie waar te maken?

Succes op het terrein van het klimaat en een circulaire economie drijft op de samenwerking tussen overheden, bedrijven, wetenschap, maatschappelijke organisaties en inwoners. In de ogen van de gemeente Zaanstad begint alles met vertrouwen en de gedeelde overtuiging dat zij samen stappen moeten zetten. De gemeente heeft als overheid daarin een leidende rol en vanuit die verantwoordelijkheid zet zij deze stap.

Inkoop als aanjager van verduurzaming

Gemeente Zaanstad schakelde DDiD in als specialist in circulaire en klimaatbewuste strategieën om kennis te delen en inspiratie op te doen voor de thema’s.

Zij hadden vooral vragen over de inrichting van het proces van aanbestedingen voor een marktverkenning voor de inkoopcategorie soft services. Soft services zijn diensten zoals horeca en catering, schoonmaak en gebouwonderhoud. Aanwezig waren projectleiders MVI, contractbeheerders facilitair en een leverancier van een groot aantal soft services voor gemeente Zaanstad.

Dit startte met bewustzijn toetsen over de noodzaak voor een circulaire economie. De huidige ontwikkelingen en voorbeelden van bedrijven die circulair ondernemen werden besproken. De inkoopfunctie speelt een cruciale rol om productie en (her)gebruik van circulaire producten en diensten te stimuleren en daarmee het aanjagen van de circulaire economie.

Een belangrijke vraag is of er voldoende kennis is over circulair inkopen onder het personeel? En hoe voeden werknemers zich met kennis om circulair te gaan inkopen? Maar ook hoe circulaire principes kunnen worden vertaald naar EMVI-criteria (beste prijs-kwaliteitverhouding).
En hoe kun je meten in hoeverre invulling wordt gegeven aan de principes van de circulaire economie.

Concrete ervaringen werden gedeeld bijvoorbeeld door een contract manager die bezig was om te kijken hoe het beste meubilair circulair in te kopen en welke uitdagingen dat met zich mee brengt.

In de sessies werden waardevolle en kansrijke ideeën opgehaald uit de markt. Het doel is dat Gemeente Zaanstad deze kan gaan omzetten in acceptabele en realistische toekomstbestendige inkoop en aanbestedingen met betrokkenen. Kortom, hoe gaan we het realiseren? Wordt vervolgd!